info
PřekladyZákladní informace

Vaše dokumenty jsou zpracovávány s přísnou pečlivostí. Jakmile Váš dokument obdržíme, je posouzen a na základě oboru, kterého se týká, je předán vybranému překladateli, který se na daný obor specializuje. Neklademe důraz "pouze" na jazykovou úroveň, ale přinejmenším ve stejné míře na odbornou úroveň a orientaci překladatele ve vybrané oblasti. V případě trvalejší spolupráce zajišťujeme, aby Vaše dokumenty překládal týž překladatel (nebo překladatelé), a to ze dvou hlavních důvodů:

1. Návaznost Vašich dokumentů mu umožní dokonalejší orientaci ve Vašich specifických potřebách a procesech, díky čemuž bude zaručeno i přesné vyznění daného textu,

2. Zajišťujeme tím jednotnost používané odborné terminologie, která se i v rámci jednoho oboru může podstatně lišit. Vaše dokumenty jsou tak kompaktnější a nedochází k nedorozuměním, která mohou být způsobena odlišným použitím odborných výrazů, pokud jsou překlady zpracovávány z více zdrojů.

Vyhotovený překlad prochází před odesláním pečlivou kontrolou, která zaručuje shodnost originálu a překladu - především s ohledem na případné chyby v číselných a specifických údajích a na úplnost textu, neboť je nutné počítat s lidským faktorem, který má tato kontrola za úkol eliminovat.

Grafická úprava

Běžná grafická úprava (formátování) dokumentu je samozřejmostí. Častým požadavkem je, aby překlad byl graficky naprosto shodný s originálem. V případě náročnějších úprav, kdy se pracuje s obrázky, grafy, speciálními formáty apod., rádi vyjdeme vstříc Vašim požadavkům. Díky spolupráci s DTP studiem jsme schopni zpracovat celou škálu formátů, od složitých úprav v klasických kancelářských aplikacích až po profesionální formáty grafického zpracování, případně předtiskovou přípravu a zajištění tisku. Výsledné dokumenty Vám dodáme ve formátu a na médiu podle Vaší volby.

Důvěrnost informací

Veškeré informace, které nám ve Vašich dokumentech poskytnete, jsou považovány za přísně důvěrné. Tato podmínka je rovněž zakotvena ve smlouvách s našimi překladateli, stejně jako ve smlouvách o spolupráci s klienty. Na ochranu Vašich informací je kladen velký důraz a jsou učiněna příslušná opatření.

Speciální služby

  • Při trvalejší spolupráci nabízíme ZDARMA klientům vypracování tzv. klientského slovníku odborných výrazů. Jeho účelem je pevně ujednotit opakovaně používanou terminologii, kterou je klient zvyklý ve svém oboru používat. Slovník může klient samozřejmě používat pro své vnitřní potřeby, případně slouží pro zachování kontinuity terminologie v situaci, kdy vyhrazený překladatel z nějakého důvodu nemůže konkrétní dokument zpracovat a slouží tedy jako přesné vodítko pro jiného překladatele.

  • Vzhledem k nutnosti rychlé komunikace se snažíme klientům vyjít vstříc v oblasti rychlostních příplatků. Uvědomujeme si, že například mnoho obchodní korespondence vyžaduje okamžitou odezvu. Neúčtujeme proto ŽÁDNÝ RYCHLOSTNÍ PŘÍPLATEK, pokud je překlad požadován týž den a jeho rozsah nepřesahuje 1 normostranu. Podobně se příplatek neúčtuje u překladů do rozsahu 2 normostran požadovaných do druhého dne. Je-li rozsah větší, řídí se ceny podle ceníku.
    (Poznámka: Týká se jen základní jazykové skupiny)

  • Samozřejmě zajišťujeme soudní ověření přeložených dokumentů z jednotlivých jazyků, a to za výhodných podmínek.

  • U překladů určených pro tisk se často požaduje korekce textu rodilým mluvčím. Pro tyto účely máme rovněž vytvořené kvalitní zázemí.

  • Každý klient má od první objednávky vedenu Zákaznickou kartu, kde se evidují veškeré překlady, které zadal. Jakmile objem překladů překročí hranici 200 normostran, získává klient automaticky slevu 2% na veškeré další zakázky - jak překlady, tak tlumočení. Tato sleva je kumulativní s jednorázovými množstevními slevami, které poskytujeme na objemnější překlady, jak jsou rozepsány v ceníku, tj. při zadání překladu nad 100 normostran při překročené uvedené hranici, činí celková sleva automaticky 7%.

Shrnutí

Vynakládáme veškeré úsilí, aby Vaše dokumenty byly zpracovány na nejvyšší úrovni po všech stránkách. Naším cílem je zajistit Vaši spokojenost a usnadnit Vám komunikaci se zahraničními partnery tak, abyste se mohli plně věnovat náplni své činnosti. Věříme, že s našimi službami budete spokojeni.
Nahoru